ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3


นายนิเวศน์  อุดมรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ประธานกรรมการ


นายปรีดี  โสโป
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐนางลลิตา  พิทักษ์ภูพันธ์
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชนนางบุษบา  ประจวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัยจ.ส.อ.ณรงค์  รัตนกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกนก  ธูปประสม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผลนายชาญ  ดำริห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษานายสนั่น  วิมลญาณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมายธนู  ฤทธิกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม แลประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
Comments