ข่าวประกาศ


กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

posted Jun 13, 2016, 1:23 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
- ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2559
- ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559
- ระดับชาติ  มกราคม- กุมภาพันธ์ 2560

การสมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

posted May 23, 2016, 11:57 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่น  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๙  ให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบ  โดยศึกษารายละเอียดการรับสมัครหรือดาวโหลดเอกสารได้ที่  www.Vitheebuddha.com  โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์ไปที่สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

สมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙

posted May 23, 2016, 11:53 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น  ๗  ประจำปี  ๒๕๕๙  ให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบ  โดยให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดการรับสมัครหรือดาวโหลดเอกสารได้ที่  www.Vitheebuddha.com  โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์ไปที่สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙

โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

posted May 23, 2016, 11:47 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

เชิญชวนโรงเรียนและนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีกิจกรรม/ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๘  ส่งใบสมัคร  พร้อมภาพ  เอกสารประกอบ(โรงเรียนเอกสารไม่เกิน  ๓๐  หน้ากระดาษ  เอ  ๔  นักเรียนเอกสารไม่เกิน  ๑๐  หน้ากระดาษ เอ ๔ )ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประกวดในระดับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๑๑  (สพป.นครราชสีมา  เขต ๗ เจ้าภาพ )  ตามกำหนดต่อไป  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์:http://www.Vitheebuddha.com เบอร์โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๐  และธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  เบอร์โทร  ๐๒๒ ๙๙ ๘๐๐๐  ต่อ ๑๕๑๐๗๖-๗๐

การประเมินตนเองและการสมัครเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธ

posted May 23, 2016, 11:37 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

โรงเรียนในสังกัดที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน เข้ารับการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ  ( ARS ) ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ  29  ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยประเมินตนเองทางเว็ปไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ซึ่งมีกำหนดเวลาการประเมินดังนี้  รอบ  9 เดือน โรงเรียนประเมินตนเองในเว็ปไซต์  ระหว่างวันที่  พฤษภาคม  ถึง  15  มิถุนายน  2559  ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  จึงขอให้โรงเรียนวิถีพุทธตามบัญชีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วยเข้าไปเข้าประเมินตนเองทางเว็ปไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ(www.vitheebuddha.com)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อและมีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้ตามเว็ปไซต์ที่กำหนด

1-5 of 5

Comments