การประเมินตนเองและการสมัครเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธ

posted May 23, 2016, 11:37 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

โรงเรียนในสังกัดที่สมัครเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียน เข้ารับการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ  ( ARS ) ตัวชี้วัดที่  ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดำเนินการ  29  ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  โดยประเมินตนเองทางเว็ปไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com ซึ่งมีกำหนดเวลาการประเมินดังนี้  รอบ  9 เดือน โรงเรียนประเมินตนเองในเว็ปไซต์  ระหว่างวันที่  พฤษภาคม  ถึง  15  มิถุนายน  2559  ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  จึงขอให้โรงเรียนวิถีพุทธตามบัญชีรายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วยเข้าไปเข้าประเมินตนเองทางเว็ปไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ(www.vitheebuddha.com)ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อและมีความสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้ตามเว็ปไซต์ที่กำหนด