โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๙

posted May 23, 2016, 11:47 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

เชิญชวนโรงเรียนและนักเรียน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีกิจกรรม/ผลงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  -  ๒๕๕๘  ส่งใบสมัคร  พร้อมภาพ  เอกสารประกอบ(โรงเรียนเอกสารไม่เกิน  ๓๐  หน้ากระดาษ  เอ  ๔  นักเรียนเอกสารไม่เกิน  ๑๐  หน้ากระดาษ เอ ๔ )ภายในวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าประกวดในระดับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๑๑  (สพป.นครราชสีมา  เขต ๗ เจ้าภาพ )  ตามกำหนดต่อไป  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์:http://www.Vitheebuddha.com เบอร์โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๘๙๐  และธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  เบอร์โทร  ๐๒๒ ๙๙ ๘๐๐๐  ต่อ ๑๕๑๐๗๖-๗๐

Ċ
pud1.pdf
(9758k)
สพป บุรีรัมย์ เขต 3,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
ĉ
สพป บุรีรัมย์ เขต 3,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
Comments