สมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๙

posted May 23, 2016, 11:53 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น  ๗  ประจำปี  ๒๕๕๙  ให้โรงเรียนในสังกัดรับทราบ  โดยให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดการรับสมัครหรือดาวโหลดเอกสารได้ที่  www.Vitheebuddha.com  โดยส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์ไปที่สถาบันวิปัสสนาธุระ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙

ĉ
สพป บุรีรัมย์ เขต 3,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
Comments