คลังสื่อ

การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

posted May 26, 2016, 12:31 AM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

ผลงานทางวิชาการ โดย นางสาววาสนา เชื่อลี เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม

หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

posted May 25, 2016, 11:59 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            - สาระประวัติศาสตร์
            - สาระภูมิศาสตร์

แบบทดสอบโอเน็ตคู่ขนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

posted May 24, 2016, 9:04 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

แบบทดสอบนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ สร้างขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

1-3 of 3