แบบทดสอบโอเน็ตคู่ขนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

posted May 24, 2016, 9:04 PM by brm3 admin

แบบทดสอบนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ สร้างขึ้นเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ĉ
brm3 admin,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
ĉ
brm3 admin,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
ĉ
brm3 admin,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
ĉ
brm3 admin,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
ĉ
brm3 admin,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
ĉ
brm3 admin,
Jun 28, 2016, 6:13 PM
Comments