อ่านออกเขียนได้

กำหนดการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียน ชั้น ป. ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ภาคเรียนที่ ๑

    ครั้งที่ ๑  รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
                โดยใช้เครื่องมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ครั้งที่ ๒  รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
                โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ภาคเรียนที่ ๒

    ครั้งที่ ๑  รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.๑-๖ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
                โดยใช้เครื่องมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   ครั้งที่ ๒  รายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียนชั้น ป.๑-๖  ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม  ๒๕๖๐
                โดยใช้เครื่องมือของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ผลการประเมินการอ่านการเขียน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

   คลิกที่ https://sites.google.com/site/hxngnithesyante/baeb-rayngan-phl-kar-pramein-kar-xan-kheiyn/kar-pramein-kar-xan-kar-kheiyn
Comments