การประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 

จาก สมศ.


     โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา 3  จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 3 จาก สมศ.    

ระดับการศึกษาปฐมวัย   จำนวนโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน 184 โรงเรียน

-จำนวนสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รอบ 3 จาก สมศ. จำนวน   183 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   99.46

-จำนวนสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รอบ 3 จาก สมศ. (โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ส่งแผนพัฒนาเพื่อขอปรับผลการรับรองเรียบร้อย กำลังรอผลการปรับจาก สมศ.)  จำนวน โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  0.54 ( เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จำนวนโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน 186 โรงเรียน

-จำนวนสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รอบ 3 จาก สมศ.                      จำนวน   154 โรงเรียน      คิดเป็นร้อยละ   82.80

-จำนวนสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ สมศ. รอบ 3 จาก สมศ. (โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาเพื่อขอปรับผลการรับรองเรียบร้อย กำลังรอผลการปรับจาก สมศ.)  จำนวน 32 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   17.20

 

สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ สมศ.ไม่รับรองคุณภาพการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม  (ข้อมูล ปี 2557                   รวมทั้งสิ้น 41 โรงเรียน

                    ระดับปฐมวัย จำนวน โรงเรียน      
                    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 โรงเรียน  

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบComments