การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

posted Jun 8, 2016, 8:24 PM by สพป บุรีรัมย์ เขต 3

 
  
การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สำหรับโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความถนัด อย่างมีความสุข ครอบคลุมองค์ 4 head heart hand health
Comments