ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินงานเดือน กรกฏาคม 2559
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 กรกฎาคม 2559 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย "เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครูปฐมวัย นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
2-3  กรกฎาคม 2559 อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site สพป.นม.3 โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1-2  อำเภอครบุรี นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์
6-7  กรกฎาคม 2559 อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site สพป.นม.3 โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1-2  อำเภอปักธงชัย นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์
8-9  กรกฎาคม 2559 อบรมปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site สพป.นม.3 โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 1-2  อำเภอเสิงสาง และ วังน้ำเขียว นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์
4-22  กรกฎาคม 2559 ประเมินคุณธรรมความโปร่งใส โรงเรียนเครือข่ายสุจริต   โรงเรียนสุจริต จำนวน 19 โรงเรียน นางสุวรรณา  หาสินทรัพย์
12-13 กรกฎาคม 2559 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน จำนวน 8 โรงเรียน  โรงเรียนในฝัน จำนวน 8 โรงเรียน  นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
15 กรกฎาคม 2559 สัมมนาผู้บริหารโรงเรียน การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยยุคปฏิรูปการศึกษา  โรงแรมปัญจดารา ทุกโรงเรียนในสังกัด นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
16 กรกฎาคม 2559 พัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย  โรงแรมปัญจดารา 100 คน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
17 กรกฎาคม 2559 การอบรมปฏิบัติการครูปฐมวัย "การพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การออกแบบแผนการจัดประสบการณ์"  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครู 117 คน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
21-22 กรกฎาคม 2559 นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน จำนวน 8 โรงเรียน  โรงเรียนในฝัน จำนวน 8 โรงเรียน  นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
23 กรกฎาคม 2559 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559      
30-31 กรกฎาคม 2559 การอบรมปฏิบัติการเฉพาะทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ครูปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1-6  โรงเรียนละ 1 คน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์

เดือน มิถุนายน 2559
วัน เดือน ปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
1 มิถุนายน 2559 การประชุมชี้แจงการนำแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1-6 ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) ครูวิชาการ นางฐิตารีย์ จุฑางกูร
4-5 มิถุนายน 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการ รูปแบบโครงงานและวิจัย 10 ขั้นตอน ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้ง 103 โรงเรียน นายธนู  ฤทธิกูล      นางจิรภัทร  พงษ์พัทธ์รุจ 
6-10 มิถุนายน 2559 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 จำนวน 83 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ทุกคน
12 มิถุนายน 2559 ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการสู่สถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) สถานศึกษาที่มีแนวปฎิบัติที่ดีในการส่งเสริมกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ นางสาวจุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์  นางชนิกานต์  โสภาพิศ  
13 มิถุนายน 2559 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนดีประจำตำบล ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) คณะกรรมการ นายศิริวัฒน์  มาลา
18 มิถุนายน 2559 อบรมครูผู้รับผิดดชอบกิจกรรมอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส  นางชนิกานต์  โสภาพิศ นางสาวจุฬาพัฒน์ มณีสุวรรณ์
19   มิถุนายน 2559 09.00 -12.00 น. ประชุมชี้แจงการรับประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ห้องประชุม อาคาร 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 โรงเรียนสุจริต จำนวน 19 โรงเรียน นางสุวรรณา  หาสินทรัพย์
13.00 -16.30 น. ประชุมวิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษ ห้องประชุม อาคาร 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 วิทยากรแกนนำ นางสุวรรณา  หาสินทรัพย์
19-20  มิถุนายน 2559 พลิกโฉมโรงเรียน ป.2 อ่านคล่องเขียนคล่อง ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) ครูที่มีวุฒิสาขาภาษาไทย นายบัณฑิต ปันเต
22  มิถุนายน 2559 อบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย เสิงสาง วังน้ำเขียว นายบัณฑิต ปันเต
23  มิถุนายน 2559 อบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย ครบุรี นายบัณฑิต ปันเต
24  มิถุนายน 2559 อบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ อำเภอปักธงชัย ปักธงชัย นายบัณฑิต ปันเต
25  มิถุนายน 2559 สอบประเมินครู English Online ห้องประชุม อาคาร 2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ครูที่ผ่านการเรียน English Online จำนวน 5 คน นางสุวรรณา  หาสินทรัพย์
25  มิถุนายน 2559 อบรมครูปฐมวัยโครงการบ้านนักวิทยาศราสตร์น้อย โรงเรียนบ้านเมืองปัก รุ่นที่ 6 จำนวน 7 โรงเรียนๆละ 2 คน นางกานปวรีย์  ศรีศักดิ์
26  มิถุนายน 2559 ประชุมชี้แจงโรงเรียนในฝัน โรงเรียนบ้านเมืองปัก ผู้บริหาร ครูโรงเรียนในฝันจำนวน 170 คน นางสาวสุปรีดา  สถิตธรรมรัตน์
เดือน พฤษาคม 2559
 
วันเดือนปี กิจกรรม/โครงการ สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
13 พฤษภาคม 2559  ประชุมทางไกล "นายกพบเพื่อนครู" มทส. ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน และครู   
21-22 พฤษภาคม 2559  การอ่านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วรรณคดีเป็นฐาน ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา(อ่างหิน) ครูที่มีวุฒิสาขาภาษาไทย นายบัณฑิต ปันเต
26-27 พฤษภาคม 2559  ประชุมประธานอนุกรรมการ กตปน. สวนทองคำ รีสอร์ท อนุกรรมการ กตปน. นายบัณฑิต ปันเต