ภาษาอังกฤษ

   

ครูแกนนำภาษาอังกฤษ English Boot Camp ในการพัฒนาความสามารถทางภาษา การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ที่ได้รับคัดเลือกจากผลการสอบประเมินครูเป็นตัวแทนทั้งสิ้น 350 คน ตัวแทน สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้แก่
            1.นางสาวปวีณา ใจสูงเนิน 
            2.นางณณัฎฐ์ เต๋ทิ 
            3.นางสาวชรินรัตน์ คำด้วง
Comments