วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต เป็นองค์กรคุณภาพสูง  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

    1.   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการนิเทศ
    2.  
พัฒนากระบวนทัศน์ในการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  และส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการ
    3.  
ส่งเสริมคุณภาพในการทำงาน
    4.  
พัฒนากลุ่มนิเทศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


Comments